התקנת מז"ח

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) תשנ"ב-1992
חשיבות בהתקנת מונעי זרימה חוזרת
רשימת אביזרים למניעת זרימה חוזרת
מניעת זרימה חוזרת: הנחיות למערכות כיבוי אש
מניעת זרימה חוזרת: הנחיות למכבסות
מניעת זרימה חוזרת: הנחיות בנושא הבטחת איכות המים בתחנות תדלוק
טופס דיווח לבדיקת מונעי זרימה חוזרת